Đặt banner 324 x 100

Tiếng anh tại atlantic đại đồng-từ vựng biển đảo


Từ vựng Tiếng Anh về Biển Đảo
 1. Paracel islands /ˈpɑːrɑsl/ /ˈaɪləndz/: Hoàng Sa
 2. Spratly islands /ˈsprɑːtli /ˈaɪləndz/: Trường Sa
 3. Oil rig / ɔɪl rɪɡ / : Dàn khoan dầu
 4. Sovereignty / ˈsɒvrənti /: Chủ quyền
 5. Vessel / ˈvesəl / Thuyền
 6. Clash / klæʃ / : Va chạm
 7. Exclusive economic zone (EEZ) / ɪkˈskluːsɪv ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn /: Vùng đặc quyền kinh tế
 8. Nautical miles / ˈnɔːtɪkl̩ maɪlz /: Hải lý
 9. Continental shelf / ˌkɒntɪˈnentl̩ ʃelf /: Thềm lục địa
 10. Maritime disputes / ˈmærɪtaɪm dɪˈspjuːts / :Vùng biển tranh chấp
 11. Tensions / ˈtenʃn̩z /: Căng thẳng
 12. Riot / ˈraɪət /: Náo loạn
 13. Provocative / prəˈvɒkətɪv / : Khiêu khích
 14. Island: / ˈaɪlənd / : Đảo
 15. Shoal : /ʃoul/ Bãi cát
 16. Naval guard: / ˈneɪvl̩ ɡɑːd /: Cảnh sát biển
 17. Water cannon / ˈwɔːtə ˈkænən /: Vòi rồng
 18. Invasion /in’veiʤn/: Sự xâm lược
 19. Extortion /iks’tɔ:ʃn/ Sự tống (tiền của…)
 20. Stubbornness /’stʌbənis/ Tính ngoan cố
 21. Greedy /’gri:di/ Tham lam
 22. Scout /skaut/ Do thám
 23. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển
 24. Convention /kən’venʃn/ Hiệp định
 25. Treaty /’tri:ti/ Hiệp ước
 26. Ally /’æli/ Bạn đồng minh
 27. National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ Chủ quyền quốc gia
 28. Terrorism: /ˈterərɪzəm/ Hiểm họa khủng bố
 29. Sea: biển
 30. Beach: biển
HOTLINE:0865.364.826/0389.431.182
ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH