Đặt banner 324 x 100

Học Tiếng Anh với Atlantic Từ Sơn chủ đề Gia đình


Từ vựng về các thành viên trong gia đình

 • Parents /ˈpeərənt/ Ba mẹ 
 • Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/ Cha mẹ kế
 • Mother /ˈmʌðə(r)/ Mẹ
 • Father /ˈfɑːðə(r)/ Bố
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/ Anh chị em ruột
 • Spouse /spaʊs/ Vợ chồng
 • Husband /ˈhʌzbənd/ Chồng
 • Wife /waɪf/ Vợ
 • Child /Children/tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/ Con cái
 • Daughter /ˈdɔːtə(r)/ Con gái
 • Son /sʌn/ Con trai
 • Stepfather /ˈstepfɑːðə(r)/ Cha dượng
 • Stepmother /ˈstepmʌðə(r)/ Mẹ kế
 • Ex-husband /eksˈhʌzbənd/ Chồng cũ
 • Ex-wife /eks-waɪf/ Vợ cũ
 • Half-brother /ˈhɑːf brʌðə(r)/ Anh/em trai cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
 • Step brother /ˈstepˌbrʌ.ðər/ Con trai riêng của bố/mẹ kế
 • Half-sister /ˈhɑːf sɪstə(r)/ Chị/em gái cùng cha/mẹ khác mẹ/cha
 • Step sister /ˈstepˌsɪs.tər/ Con gái riêng của bố mẹ kế
 • Younger /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/ Em gái
 • Younger /Little brother/jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/ Em trai
 • Older sister /oʊldər sɪstər/ Chị gái
 • Older brother /oʊldər ˈbrʌðər/ Anh trai

Từ vựng miêu tả các mối quan hệ trong gia đình

 • Close to /kloʊs tə/ Thân thiết với
 • Get along with /ɡet əˈlɒŋ wɪð/ Có mối quan hệ tốt với
 • Admire /ədˈmaɪr/: Ngưỡng mộ
 • Rely on /rɪˈlaɪ ɑːn/: Dựa dẫm vào tin tưởng vào
 • Look after /lʊk ˈæf.tɚ/: Chăm sóc
 • Bring up /brɪŋ ʌp/: Nuôi nấng
 • Age difference /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/: Khác biệt tuổi tác

Hotline:0973.825.167

Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông-Đồng Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh